Българските работодатели очакват по-забавено темпо на наемане на персонал през четвъртото тримесечие на 2014 година

image001

  • 13% от българските работодателипланират да увеличат броя на персонала си през четвъртототримесечие на тази година, като позитивни планове за наемане са отчетени в 5 от 10 индустриални сектора, в 3 от 5 от изследваните региони. Нетната прогноза за заетостта в България за периода октомври-декември е +3%. 
  • Нетната прогнозаза заетостта за четвъртото тримесечие на 2014 г., бележи спад с 11 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и с 1 процентен пункт спрямо същия период миналата година. 
  • Резултатите сочат, че най-оптимистични планове за наемане има в секторитеФинанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес услуги и Транспорт, Складове и Комуникациикато работодателите и от двата сектора отчитат нетна прогноза за четвъртото тримесечие на 2014 г.от +14%.Те са следвани от секторитеТърговия на едро и дребно (+10%) иПроизводство(+9%). Работодателите в сектор Ресторантьоство и Хотелиерство (-26%) отчитат най-мрачнитенамерения за наемане на персонал. 
  • Работодателите в региона на Софияотчитат най-силните намерения за наемане през четвъртото тримесечие на 2014 г. с нетна прогноза за заетостта от +9%, следвани от регионите на Пловдив (+5%) и Варна (+2%).Най-слаби нетни прогнози за заетостта отбелязват в регионите на Русе (-2%) и Бургас (-7%), които отчитат спад в намеренията да наемат персонал през следващото тримесечие. 
  • Големите компании отчитат най-оптимистични резултати за наемане +13%, следвани от средните, малките и микро компании, които бележатсъответно +2%, +2% и +1% в прогнозите си за наемане на персонал за четвъртото тримесечие на 2014 г.

София, 9ти септември 2014 г. – Българските работодатели очакват темпът на наемане да  намалее значителнопрез четвъртото тримесечие на 2014 г. В сравнение с периода юли-септември, прогнозите в повечето индустриални сектори и всички региони, са занижени. Въпреки това, очакванията за България остават стабилни с нетна прогноза за заетостта от +3% според данните на най-новото Обзорно изследване на Менпауър за заетостта.В сравнение с предишното тримесечие прогнозите бележат значителен спад, но са сравнително стабилни на годишна база. От всички 750 работодатели, които взеха участие в проучването, 13 процента твърдят, че възнамеряват да наемат служители в периода от октомври до декември, докато 10 процента възнамеряват да намалятперсоналаси. Въпреки това, повече от трима от всеки четири работодателя възнамеряват да останат със същия персонал до края на годината, което сигнализира за общо ниво на стабилност на пазара на труда в България.  Работодателите в региона на София отчитат най-силнитерегионални планове за наемане през четвъртототримесечие на 2014 г. По отношение на секторите,  работодателите в сектор Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес услуги и Транспорт, Складовеи Комуникацииотчитат най-силните планове за наемане.

Работодателите в три от всички пет, изследвани в България региона, отчитат позитивни планове за наемане

Работодателите в три от всички пет региона, които взеха участие в проучването, споделят положителни намерения за наемане на персонал през четвъртото тримесечие на 2014 г. Най-оптимистични нагласи имат работодателите в региона на град София, където Нетната прогноза за заетостта е +9%. Работодателите в региона на Пловдивпосочватрезултати, с Нетна прогноза от +5%,а тези във Варна предвиждат нетна прогноза от +2%, докато работодателите, които споделят най-слабите прогнози, са в регионите на Русе (-2%) и Бургас (-7%), където отчитат спад в намеренията да наемат персонал през следващото тримесечие.

„Въпреки спада в прогнозите във всички региони, плановете за наемане продължават да бъдат сравнително позитивни.” – коментира Надя Василева, управляващ директор на Менпауър България, Сърбия и Хърватия. „През третото тримесечие се наблюдава раздвижване сред чуждестранните компании в България. Независимо от икономическите трудности България остава предпочитана дестинация за чужди инвестиции и позициониране на бизнес. Пример за това е „АББ България”, която е част от шведско-швейцарската група ABB. Компаниятаще отвори втори завод в гр. Пловдив. Стойността на проекта е 23 млн. долара. С отварянето на завода се очакват и около 600 нови работни места. Първата фабрика на компанията, в България,има 1 000 служители до този момент, така че прогнозите могат да бъдат оптимистични.” – добави Надя Василева.

„Интерес към България се проявява от чуждестранни компании, които възнамеряват да отварят или да търсят нови заводи на територията на България. Турската фирма „Dubleks Glass”планира да открие завод за стъкло в Свиленград. Само първоначалната инвестиция в завода ще е 8.8 милиона евро. Инвестицията включва ремонт на сградите, оборудване, оборотни средства и обучение на персонал. Първоначалните наети ще са 115 души, като до две години те ще достигнат 250.

Друга голяма компания, която в началото на 2014 стъпи на българска територия е Luxoft.Компаниятаизбира София за своя развоен център в България. 500 нови работни места са планирани на този етап. Компанията създава ново поколение софтуер за финансови институции, както и за следващо поколение автомобили. Една от главните причини компанията да позиционира бизнеса си в София е, че у нас се дипломират около 3 000 IT специалиста на година, според компанията,” добави Надя Василева

„Освен чуждестранните инвестиции, различни програми подпомагат намирането на работни места по различните региони в България. До сега около 19 млн. лева са инвестирани тази година по Публичната инвестиционна програма на правителството във Врачанския регион.Като плановете са да бъдат инвестирани още 932 640 лева по програма „Сигурност” за наемането на 290 души, които да отговарят за обществения ред,” обясни Надя Василева.

Секторите, които показват най-оптимистични намеренияза наемане през четвъртото тримесечие на 2014 г. са Финанси, Застраховане, Недвижими имоти и Бизнес услуги и Транспорт, Складове и Комуникации. И двата сектора отчитат резултат от нетна прогноза за четвъртото тримесечие на 2014 г.+14%, като поддържат стабилен темп на наемане, като за последните две тримесечия няма драстични разлики в нетните им прогнози.

„Добра опция има относно младежката безработица за цяла България. Чрез програма „Младежка заетост” се финансират краткосрочни стажове за безработни младежи със завършено средно или висше образование, но без стаж по специалността си. От 2010 г. до сега близо 9 400 безработни са включени. Други сходнипрограми са „Първа работа” и „Ново работно място.” „Първа работа” помага на безработни студенти да намерят работа или да получат съответното обучение. По програмата 3 300 безработни са изкарали стаж, а  дори повече са намерили постоянна работа. По програма „Ново работно място” са се включили 117 работодатели, които ще осигурят обучение и заетост на около 2 000 безработни.”

„Оптимистично погледнато, България ще усвоява пари от Европейския съюз на стойност около 10 млрд. евро за период 2014 г. – 2020г. Голяма част от тази сума ще помогне за борба с безработицата, като над 50 милиона евро ще бъдат вложени за борбата с младежката безработица, и ще допринесе за висока конкурентноспособност. Проблем на работодателите е, че не могат да намерят достатъчно квалифицирани кадри, а програми като тези дават възможност на младите безработни да успеят да натрупат професионален опит, който ще им послужи в намирането на подходяща работа. От друга страна, не мисля, че се обръща сериозно внимание на по-възрастното безработно население в работоспособна възраст, което допринася за проблемите с намиране на подходящите кадри от страна на компаниите“, сподели Надя Василева.

 

ТРИМЕСЕЧИЕ

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

ОБЩО

-4

12

14

4

1

14

14

3

БУРГАС

-10

8

11

-10

-10

15

11

-7

ПЛОВДИВ

-1

19

12

12

9

14

15

5

РУСЕ

-12

6

18

-3

2

19

21

-2

СОФИЯ

-1

10

14

8

3

11

11

9

ВАРНА

-2

17

15

5

1

14

18

2

Източник: Manpower

Сравнителна Нетна прогноза на заетостта по сектори

„Прогнозите за наемане, през четвъртото тримесечие на 2014 г., не са толкова оптимистични, колкото за предишното тримесечие, и намеренията за наемане през четвъртото тримесечие спадат с различни темпове в осем от 10те индустриални сектора ”, коментира Надя Василева. „Въпреки това, голяма част от спадаима сезоненхарактер. Например намалението от 58 процентни пункта в намеренията за наемане на работодателите в сектора на Хотелиерство и ресторантьорство (-26%) е в следствие на края на летния туристически сезон, тъй като много от сезонните назначения приключват. ”,добави Надя Василева.

Някои чуждестранни компании от сектор Производство развиват някоибизнес дейности в България. Такава компания е „Корадо Груп”. Чешката компания ще инвестира 12.5 млн. евро в модернизация на фабриката им за радиатори в Стражица. Компанията е изготвила 5-годишен план, чиято стойност в 12.5 млн. евро, а допълните инвестиции от външни инвеститори са на стойност 7.9 млн. лв. В завода работят 177 души. След модернизацията се очаква броят им да се увеличи с 30%”добави Надя Василева.

„Други примери за чуждестранни инвестиции са чешките компании „ЖПСВ” и „Хроновски”, както и турската компания „Алкао”, чиито инвестиции са открили около 200 работни места в община Първомай.”

Най-оптимистични планове за наемане на нови служители има в големите компании с нетна прогноза за заетостта от + 13%, докато в средните, малките и микро, компаниите, нетните прогнози са съответно 2%, 2% и 1%. Прогнозите за големите компании бележат спад от -6 процентни пункта спрямо предишното тримесечие и ръст от 6 процентни пункта спрямо същия период на миналата година.

ТРИМЕСЕЧИЕ

1

2

3

4

1

2

3

4

ОБЩО ЗА БЪЛГАРИЯ

-4

12

14

4

1

14

 14

 3

ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ЛОВ И РИБОЛОВ

-18

20

12

2

12

17

15

 -6

СТРОИТЕЛСТВО

-15

23

22

8

-5

1

15

 -6

ВОДА/ЕЛЕКТРИЧЕСТВО/ГАЗ

2

2

0

-12

-8

2

2

 0

ФИНАНСИ, ЗАСТРАХОВАНЕ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И БИЗНЕС УСЛУГИ

12

17

17

14

11

22

17

 14

ПРОИЗВОДСТВО

-2

9

17

16

9

14

10

 9

МИННО ДЕЛО

-13

10

-12

-12

-10

10

5

 6

ПУБЛИЧЕН И СОЦИАЛЕН СЕКТОР

0

6

17

3

-3

5

13

 -1

РЕСТОРАНТИ И ХОТЕЛИ

-17

14

35

-20

-16

33

32

-26

ТРАНСПОРТ, СКЛАДОВЕ И КОМУНИКАЦИИ

-7

4

17

6

1

19

12

14

ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО

4

14

2

5

5

11

16

 10

Източник: Manpower

Въпрос: Всички участници в проучването  отговарят на един и същ въпрос: ‘’Как очаквате да се промени заетостта във вашия регион в следващите три месеца до края на декември 2014 година в сравнение с настоящото тримесечие?’’

ЗаManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) е световният експерт в областта на работната сила, който създава иновативни решения за пазара на труда в продължение на повече от 65 години. Като експерти на пазара на труда, ние свързваме 600 000 мъже и жени със значими работни места с най-различни професии и индустрии всеки ден. Чрез нашата фамилия от брандове на ManpowerGroup – Manpower®, Experis™, Right Management ® и ManpowerGroup™ Solutions – ние помагаме на над 400 000 клиенти в повече от 80 държави да намират своите таланти, като им предоставяме детайлни решения за откриването, управлението и развитието им. През 2014 ManpowerGroup беше титулована в Най-етичната компания в света за четвърта поредна година и една от най-адмирираните компании според Fortune, което затвърждава нашата позиция на най-достойната за доверие и най-адмирирана марка в индустрията.

За Manpower България

Manpower България заема една от лидерските позиции на българския пазар в решенията за временни и постоянни назначения. Тя е част от ManpowerGroup – световният лидер при новаторските решения, свързани с човешкия капитал, който създава и предоставя ключови значими решения, които помагат на клиентите да постигнат бизнес целите си и да повишат своята конкурентноспособност. С офиси в София, Пловдив, Бургас и Варна,Manpower предоставя на организациите в България разнообразна палитра от стратегически решения в сферата на човешките ресурси от 9 години насам, работейки с компании от всички индустриални сектори, за да им помогне да са успешни. В Човешката ера, когато талантът замести достъпа до капитал като ключов различителен фактор за конкурентоспособност, Manpower България изгражда своя бранд, чрез своята богата база от таланти, осигурявайки на клиентите бърз достъп до хората, от които имат нужда. Manpower България създава силни връзки между организациите и талантите, от които се нуждаят, за да засилят своята конкурентоспособност и да отключат потенциала на своите служители. Създавайки такива мощни връзки, ние подпомагаме всички да постигнат повече, отколкото са мечтали, и по този начин зареждаме пазара на труда. www.manpower.bg

За повече информация и интервюта, моля свържете се с:
Нина Неделчева; nina.nedelcheva@ndg-communications.eu, +359 887 378 328

FacebookTwitterGoogle+bufferflattrStumbleUponDiggLinkedInPinterestReddittumblrEmail