Ние започваме със Стратегия, изградена на базата на вашите бизнес дейности и цели. Заедно с вас разработваме най-ефективните начини, които да използваме като комуникационни инструменти, за да постигнем тези цели, в това число идентифициране на ключовите за вас послания, които са ядрото на вашите бизнес активности. След това определяме ъглите, които ще увеличат до максимум Стратегията, и тогава полагаме основите на платформа за диалог с целевите ви аудитории.

Вие ще знаете точно какво да очаквате от нас всеки ден, седмица и месец. Ние не предлагаме готови програми, т.е. комуникационните решения, които ще разгърнем за бизнеса ви, напълно ще отговарят на постигането на краткосрочните и дългосрочните ви бизнес цели.

Дейност Описание Вие NDG
Запознаване с бизнес целите на клиента
 •  Предварително проучване на средата, в която клиентът оперира
 • Насоки от клиента за бизнес целите и досегашните комуникационни дейности
Създаване на комуникационна стратегия
 •  Анализ на бизнес целите и средата
 •  Предложение за комуникационна стратегия:
 •  Определяне на ключовите аудитории
 • Определяне на комуникационните цели
 • Формулиране на ключовите послания
 • Уточняване на комуникационните канали
Планиране и реализация
 • Създаване на комуникационен план
 • Предложения за: дейности, място, участници, теми, бюджет, график и др.
 • Детайлно планиране и реализация
Анализ на резултатите
 • Отчет  и анализ на резултатите от комуникационните дейности